1.

PUTTY WULANDARI APRIANI, S.I.Kom.

Pelaksana
199104072015032001

2.

RAVITA KUMARA, S.A.P.

Pelaksana
199110232019032008

3.

SABRINA VANISSA RIZKI HILAIHI, S.H., M.Kn

Pelaksana
199602142019032005

4.

MEILA AULIA, S.H.

Pelaksana
199011242014022001

5.

WULAN YULIANI, A.Md.

Pelaksana
199307042015032001

6.

INLINE KARWATI, S.H.

Pelaksana
198304172009122003

7.

MILA AULIA DEWI, S.E.

Pelaksana
199311062019032010

8.

EVA ANDARI RAMADHINA, S.H.

Pelaksana
199403092019032005

9.

LISNA AMALIA, S.Psi.

Pelaksana
198607082019032004

10.

AHMAD TAUFIK SENJAYA, S.Sy.

Pelaksana
199007192019031006

11.

SRI HARJANTI, S.E.

Pelaksana
197708182000032004

12.

DESYANA RAHMA YUSTINI, S.I.A.

Pelaksana
199612022019032004

13.

SITI AMINAH, S.Fil.i., M.H.

Pelaksana
198003102003122003

14.

KARINA DIAN AFYANI, S.E.

Pelaksana
199307292019032005

15.

ZULIA NURUL KARIMAH, S.T.

Pelaksana
199407102020122009

16.

ARDI PRATAMA RIYADI, S.T.

Pelaksana
199311112020121009

17.

LUTHFI YUDA PRATAMA, S.Kom.

Pelaksana
199205072020121009

18.

FITRI YANI, A.Md.

CPNS
199204052022032012

19.

CINDY SHAFIRA, S.H.

CPNS
199911092022032002

20.

NUR HIDAYAH DUHA YANTI, A.Md.Ak.

CPNS
199608162022032017