1.

Drs. H. MA'MUR, M.H.

Hakim Tinggi
195606171985111001

2.

H. IMAM AHFASY, S.H.

Hakim Tinggi
195601221976031002

3.

Drs. ENAS NASAI, S.H.

Hakim Tinggi
195608041984031001

4.

Drs. H. ABUBAKAR, S.H., M.H.

Hakim Tinggi
195603071984031001

5.

Drs. H. ASEP SAEPUDIN, M.

Hakim Tinggi
195711111985121001

6.

Drs. H. SYAMSUL ANWAR, S.H., M.H.

Hakim Tinggi
195703121979031003

7.

Dr. H. ABD LATIF, M.H.

Hakim Tinggi
195907051987031005

8.

Drs. HIKMAT MULYANA, M.H.

Hakim Tinggi
196102261987031002

9.

Drs. H. JEJE JAENUDIN, M.S.I.

Hakim Tinggi
195705161985031003

10.

Drs. H. ALI IMRON, S.H.

Hakim Tinggi
196210161990031005

11.

Drs.H. AYEP SAEPUL MIFTAH, S.H.,M.H.

Hakim Tinggi
196505061991031003

12.

H. YUSUF EFFENDI, S.H.

Hakim Tinggi
196005291983031003