1.

Dr. H. BAHRUDDIN MUHAMMAD, S.H., M.H.

Ketua
195705021981031006

2.

Dr. H. BUNYAMIN ALAMSYAH, S.H., M.Hum

Wakil Ketua
195505051982031024